Magnus Lundin & Johan Carlstedt inviger #SIR16

5 April 2016

Fotograf: Göran Strand

Varmt välkommen till Åre och Sveriges Innovationsriksdag 2016,

Vi gläder oss över det stora intresset och det höga deltagandet. Vi är nu nära 300 personer från akademi, näringsliv, regioner och politik som slutit upp för att utbyta och fördjupa kunskap, nätverka och skapa förutsättningar för ett attraktivt Sverige där nya tillväxtbolag liksom världens största företag väljer att investera, utveckla och innovera. Det är visionen med Sveriges Innovationsriksdag 2016. Vår målsättning är att ta flera stora steg i den riktningen, inte minst genom att tillsammans utveckla en handlingsplan för ökad nationell attraktionskraft och internationalisering av svenska företag.

Varför är detta viktigt? Redan idag är det innovativa, kunskapsintensiva företag som står för mycket av förnyelsen, värdeskapandet och inte minst – nya jobbtillfällen. I och med globalisering och digitalisering ökar den internationella konkurrensen. Företag måste investera i mer kunskap, produktutveckling och förnyelse. De måste ta sig högre upp i värdekedjor och hålla sig konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

För att Sverige ska behålla och utveckla vårt välstånd krävs att näringslivet innoverar i samma takt som omvärlden - minst. Det är inte alltid det känns som att vi gör det… Men förutsättningarna finns absolut för ett Sverige som föregångsland, även i morgondagens globalt uppkopplade, kreativitets- och kunskapsbaserade näringsliv. 

Samhället måste fortsätta satsa på forskning och utbildning, men också på att än mer proaktivt stimulera och stödja innovation. Vi tror att innovationsstödssystemet står inför något av ett paradigmskifte där exempelvis inkubatorernas affärsutvecklingsprocesser är mycket attraktiva för storbolag och där tillämpad forskning i instituten lockar investeringar. För att mer innovation ska ske, måste den faciliteras och utgöra en tydligare funktion i samverkan mellan lärosäte och näringsliv.

Ett mycket tydlig tecken på detta är den internationella trenden i Corporate Venturing, alltså att företag jobbar allt mer med innovation utanför sina traditionella områden och arbetssätt samt att detta sker utanför den egna organisationen. Här ser vi ett stort internationellt intresse för att investera i startups, engagera och nyttja inkubatorer samt förlägga allt mer utveckling i innovationsmiljöer som science parks.

Följaktligen blir innovationsmiljöer med närhet till forskning, innovativa startups, kluster, test- och demonstrationsmöjligheter, facilitering av innovation samt, inte minst, målgruppsanpassad kommunikation och mottagarkapacitet en mycket viktig del i ett vårt lands attraktionskraft.

Behovet har kanske aldrig varit så stort som nu, efterfrågan är global och möjligheterna är oändliga. Låt oss nu tillsammans konkretisera hur vi skall stärka svensk attraktionskraft!

Magnus Lundin, VD, Swedish Incubators & Science Parks

Fotograf: Göran Strand

Attraktionskraft är ett nyckelbegrepp för att möta Sveriges framtidsutmaningar. Det understryker behovet av att vi lyfter blicken och jämför oss med andra länder samt att vi gemensamt stärker de konkurrensfördelar vi har gentemot omvärlden.

Attraktionskraften tar fokus på hur företagare, investerare och individer påverkas av och påverkar de strukturella faktorerna som står i centrum för vår innovationskraft och konkurrenskraft. IVA har sedan 2009 drivit projekt med ambitionen att stimulera Sveriges innovationskraft på ett strategiskt plan, stärka vår konkurrenskraft gentemot mot omvärld samt finna former för att utveckla attraktiva innovativa miljöer med kritisk massa av kapital, kunskap, kompetens och internationella nätverk.

Till innovationsriksdagen 2016 tar IVA med sig arbetet för att stärka våra innovativa miljöer. Vi menar att dessa är centrala för att öka Sveriges attraktionskraft och att deras utveckling kräver samarbeten över regiongränser och mellan aktörer inom det svenska innovationsstödsystemet. Vi har under 2015 drivit spetspiloter inom fyra områden som ett nytt sätt att kickstarta utvecklingen av spetsområden och samla kritisk massa från befintliga aktörer inom innovationsstödsystemet. Resultaten kommer att sammanfattas i en rapport. Min förhoppning är att dagarna i Åre ytterligare bidrar med idéer och konceptuella förslag som kan ligga till grund för hur vi kan utveckla attraktiva innovativa miljöer i Sverige.

Jag ser fram mot att träffa dig och samla fler lärdomar om hur vi bäst stärker våra innovativa miljöer.

Johan Carlstedt, Huvudprojektledare, Attraktionskraft för hållbar tillväxt, IVA

Streama eventets höjdpunkter och ta del av input från några av våra tyngsta aktörer.

Sprid ordet via #SIR16 #innovateswe!

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer. 

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad. 

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer