Innovation Pioneers grundare Dariush Ghatan om #SIR16

Jenny Lundgren 18 March 2016

Dariush Ghatan är grundaren bakom Innovation Pioneers, ett nätverk för och av innovationsledare och aktörer. Här är en exklusiv intervju med Dariush och en djupdykning i konkurrenskraftig innovation, Sveriges utmaningar och innovationsmiljöerna som ”smörjer systemet”.

Dariush Ghatan, vad är attraktionskraft för dig? 

Attraktionskraft i en vid betydelse innebär styrkan i de faktorer som har en tendens att få olika enheter att dras till varandra. Även om det innebär en större utmaning och förflyttning för endera parten, ska detta kombineras med förmåga hos samtliga partner att överbrygga svårigheterna så att sammankomst sker, genom frigörande av denna kraft. 

I en mer specifik betydelse kan detta exempelvis appliceras på relationen mellan stora och små, mogna och omogna organisationer. Den ena har det den andra behöver och kan man kontrollera styrkeförhållandena, hålla tillräcklig strömning i relationen och överbrygga motstånden kan enormt stora fördelar åtnjutas för alla parter.

Vi kan också tala om den attraktionskraft som en nation kan ha. Då kan det exempelvis handla om det demokratiska systemet, levnadsstandarden som erbjuds, möjligheterna som föreligger, innovationssystem med mera. 

Googol är ett företag som hjälper organisationer att öka sin innovationsförmåga och därmed attraktionskraft genom att driva innovationsinitiativ mot förbättrad kommersialisering. Vi ser att det finns stor potential i relationen mellan just unga och (över)mogna, stora och små bolag. De större och mognare kan erbjuda testbäddar, stabilitet, varumärke och kunskap medan de nyare kan erbjuda omvälvande teknologisprång, nya affärsmodeller och förmågan att sy nya allianser. Dessa kombinerat utgör grund för fantastiskt värdeskapande - det är en av flera saker vi nu fokuserar på.

Hur ser du på relationen mellan investering och export?

Om jag nu ser en koppling, så är det kanske mest direkt ur perspektivet att de stödsystem som finns och de strukturella "tillgångar" vi spelar med, främjar exportförmågan. Sverige och den affärskultur vi representerar har fantastisk förmåga att fungera i internationella möten. Vi ska värna om denna, som vi ser finns i etablerade såväl som gryende verksamheter. 

Lägg till detta att vi har förhållandevis stark forskningsbas, ett i alla fall tidigvarande gott rykte kring våra utbildningar och ett starkt stödsystem för innovation kombinerat med ett makalöst entreprenörskap. Det underlättar oerhört.

Ju mer konkurrenskraftiga våra verksamheter är, desto mer attraktiva är de. Genom innovation på mer än tekniska lösningar och genom att vi investerar i kommersialisering, såväl som i grundforskning, uppnår vi viss grad av differentiering. Detta gynnar oss.

Vilka utmaningarna ser du här? Kan de bli möjligheter?

Det är en stor fråga. En utmaning är den groende klyftan mellan "oss" och "dem". Det kommer inte långsiktigt att stödja en liten nations förmåga att samverka multinationellt. Den relativa oförmåga vi har att integrera alla nya kompetenser och förmågor, kan vi vända till en förmåga. Då har vi en jättechans. En unik möjlighet som passar oss. Vi har stora möjligheter med de väl diversifierade team vi kan forma. Vi behöver tänka om helt och hållet och verkligen se möjligheterna med detta. På lång sikt.

En annan utmaning är att det fortfarande finns en viktning mot teknisk utveckling och forskning i hur vi resursallokerar. Kan vi balansera om nationens portfölj och satsa övergripande på alla områden av innovation och lägga till en ytterligare viktning mot de senare faserna av innovationsprocesserna, står vi klart i framkant. Se på digitalisering, som är något som kan spänna över åtminstone 9 av 10 områden av innovation, samtidigt som det inte nödvändigtvis ska ses som teknisk utveckling. Där har vi kanske inte försprång, men i alla fall tätposition.

Hur samverkar vi på bästa sätt?

Innovation Pioneers, som är ett nätverk för innovationsledare och innovationspraktiker i färd med att bygga sina organisationers ytterligare innovationsförmåga (puh), ser stort värde i samverkan med Swedish Incubators & Science Parks. Våra medlemmar, som är bolag från alla branscher och av alla storlekar, kan identifiera mängder av nya lösningar som är "säkrade" för dem.

Swedish Incubators & Science Parks står som en kvalitetsgarant parallellt med att man explorativt är med och påverkar debatten. Jag tror att det är en enormt viktig del av vår attraktionskraft, detta system av inkubatorer som hanterar gränserna mellan akademi och industri. Innovations Pioneers är mestadels inriktat på näringslivets frågeställningar. Relationen oss emellan blir som ett fint kitt.

 I de innovationsmiljöer som finns klustras kompetens och intressen. Det smörjer systemet även för medlemmarna i nätverket.

Den sjätte innovationsriksdagen är nu! Vad hoppas du att den medför? 

Nätverkande är en mycket viktig del för att skapa insikter om de pågående initiativen. Men rent konkret skulle jag gärna se att det blir mer action-orienterat intresse. Vi har sett en tendens att alla samtal kring innovation florerar ut i mer eller mindre akademiska och teoretiska vindlingar. Vi behöver se till att saker händer. Jag tror att SISP med Innovationsriksdagen och Innovation Pioneers med sitt symposie Innovation In Action fortsatt kan bidra. 

Personligen jobbar jag mycket med Corporate Venturing, som lite beroende på definition, är en mycket viktigt modell för att driva exempelvis autonoma innovationsinitiativ. Denna vill jag se mer fokus kring.

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

 

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer