Tillväxtverkets Gunilla Nordlöf om #SIR16

4 April 2016

Gunilla Nordlöf är Tillväxtverkets Generaldirektör och inför innovationsriksdagen berättar hon om Sveriges tradition av samarbete, om att hänga med i snabba förändringar och om inkubatorer och science parks som viktiga, regionala aktörer.

Gunilla Nordlöf, vad är attraktionskraft för dig?

Attraktionskraft är allt som gör en plats bra som utgångspunkt för ett hållbart företagande. Grundläggande förutsättningar för företag måste vara goda.

Det ska exempelvis vara lätt att förstå regelverk och söka tillstånd för sin verksamhet. Det handlar också om miljöer som är attraktiva för företag och för de människor som driver och verkar i företagen. Tillgång till rätt kompetens är helt avgörande. Faktorer som boende, barnomsorg, service, bredband och kommunikationer är av stor vikt för ett konkurrenskraftigt näringsliv .

Tillväxtverket arbetar med att skapa förutsättningar för att kunna attrahera såväl ett dynamiskt näringsliv, som människor. Sverige har stor attraktionskraft och konkurrenskraft när det kommer till att erbjuda en helhet. Bakom varje företag finns det människor som ska både trivas och få ihop en vardag oavsett var i Sverige de väljer att leva.

Vilka är möjligheterna för Sverige? 

Sverige har en tradition av samarbete och samverkan mellan aktörer. Vi är väl medvetna om att det är en förutsättning eftersom vi är ett så litet land. Vi är för små för att konkurrera med varandra.

Olika delar av landet behöver hitta sin nisch, prioritera sina styrkeområden och samverka med olika aktörer för att utveckla styrkorna. Vi har goda förutsättningar genom en välutbildad arbetskraft och ett innovativt näringsliv. Sverige rankas idag främst inom EU inom innovation.

Vilka är utmaningarna?

Vi behöver se till att näringslivet får tillgång till den kompetens det behöver. Det förutsätter ett nära samspel och utbyte mellan utbildningsaktörer och näringsliv.

Vi måste hänga med i den snabba förändringstakten och förstå de krafter som driver utveckling och tillväxt. Digitaliseringen t.ex. innebär enorma möjligheter för alla företag, det gäller att se dem. 

Vi måste fortsätta att vara innovativa. På verksamt.se har vi samlat flera av aktörerna i innovations- och främjandesystemet för att göra det lätt för företag att hitta rätt. En stor potential finns i ökad samverkan mellan små och stora företag.

Vi måste också bli bättre på att röra oss över gränserna. Mobilitet mellan branscher och sektorer skapar dynamiska mötesplatser.

Vilken roll spelar Sveriges innovationsmiljöer för Tillväxtverket? 

Innovationssystemet består av många viktiga aktörer. Företag står för en betydande del av våra innovationer, självklart också universitet och högskolor. Kommuner och regioner är också centrala spelare i att skapa miljöer för innovation. Några exempel på viktiga regionala miljöer är innovationskontor, inkubatorer och science parks.

Vad hoppas ni Sveriges Innovationsriksdag kommer bidra till?

Innovationsriksdagen är ett viktigt forum där vi kan diskutera och skapa samsyn kring våra utmaningar och möjligheter och vad vi behöver göra för att bli ännu bättre på innovation och företagande – och bli ett ännu mer attraktivt Sverige. 

Om Sveriges Innovationsriksdag 

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer