Teknikföretagens Jennie Cato och Lena Heldén om #SIR16

Jenny Lundgren 17 March 2016

”Exporten från svenska teknikföretag betalar en stor del av vår välfärd. Men historisk framgång betyder inte automatiskt framgång i framtiden”, skriver Teknikföretagen under rubriken Såhär tycker vi. Ta del av den fördjupad analysen med Teknikföretagens Lena Heldén, ansvarig innovationsfrågor, och Jennie Cato, ansvarig handelsfrämjande, om hur vi tillsammans skapar morgondagens historia.

En sammanhållen exportvärdekedja

”Sveriges välstånd bygger på vår förmåga att exportera varor och tjänster av hög kvalitet, som efterfrågas av andra länder på den globala marknaden. För att detta ska vara möjligt krävs också att vi kan importera råvaror, komponenter och kompetens”, inleder Jennie Cato, ansvarig handelsfrämjande, om den svenska attraktionskraften och den nära relationen mellan investerings- och exportfrämjande.

”Dessa globala värdekedjor har varit avgörande för Sverige under lång tid, men i takt med den moderna kommunikationstekniken har komplexiteten i relationerna med omvärlden ökat snabbt. Investerings- och exportfrämjande är ju kommunicerande kärl som är beroende av varandra. Investering i form av etablering av utländska bolag i Sverige kan också leda till stora indirekta exportmöjligheter.”

Vad krävs av Sverige som innovationsnation för att bibehålla vår position på den globala marknaden? Affärer bygger på långsiktiga relationer och förtroende, menar Jennie Cato:

”Ska Sverige behålla och öka sina exportandelar på delvis nya komplexa marknader krävs fokus, långsiktighet och uthållighet, både från stat och näringsliv. Det behövs en sammanhållen ”exportvärdekedja”. Det medför att forskning och innovation i högre grad leder till kommersialisering och internationalisering/export.”

Effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser

Vilka utmaningar står Sverige inför och hur kan vi omvandla dessa till möjligheter?

”Ett exempel på utmaning i dagens struktur som påverkar drivkrafterna för internationalisering och export är den logistiska miljön, vilken är särskilt viktig för Sverige som ligger i utkanten av Europa och har en klart sämre tillgång till viktiga marknader än de flesta konkurrentländer”, förklarar Jennie Cato.

”För att kompensera för denna nackdel är vi beroende av effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser. Därför är det särskilt allvarligt att situationen är den omvända: vi ligger idag efter länder som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. I synnerhet vad gäller infrastrukturens kvalitet finns idag stora brister, vilket riskerar att öka näringslivets transportkostnader och hämma dess konkurrenskraft på sikt.”

”Nyinvesteringar och bättre underhåll, utan att kostnaderna för transportrelaterade skatter och avgifter ökar, bör därför vara en central prioritering för våra politiker under kommande år”, avslutar Jennie Cato.

Kreativa miljöer för nya idéer

I Sveriges innovativa miljöer såsom science parks och inkubatorer förväntas många av Teknikföretagens framtida medlemmar skapas, menar Lena Heldén, ansvarig innovationsfrågor, Teknikföretagen:

”Många av Teknikföretagens medlemsföretag finns i dessa kreativa innovationsmiljöer. Det är viktiga miljöer för utbyte, för nya idéer, för att hitta gemensamma lösningar och samarbeten mellan akademi och företag och företagen emellan. Här skapas företagsutveckling, kommersialisering av forskning och samarbeten som har stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.”

Slutligen frågar vi Lena om hennes och Teknikföretagens förväntningar på 2016 års innovationsriksdag.

”Teknikföretagens förhoppning är att Innovationsriksdagen ska bidra till en större fokusering och kraftsamling och skapa en ’sense of urgency’. Omvärlden springer fort och vi behöver matcha denna snabba utveckling. Det behövs åtgärder på en rad områden. Vi är duktiga på att samverka i Sverige, men det viktiga är att ledande aktörer enas kring en åtgärdslista för att utveckla, locka och behålla kreativa individer och företag i Sverige.”, säger Lena Heldén och avrundar med orden:

”Målet är nått först när regeringen sedan verkställer förslagen.”

Om Sveriges Innovationsriksdag 

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

 2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer