SISPs VD Magnus Lundin om #SIR16

Jenny Lundgren 3 March 2016

Idag frågar vi Magnus Lundin, VD på Swedish Incubators & Science Parks, om hans syn på på attraktionskraft, internationalisering och regeringens forsknings- & innovationsproposition som presenteras senare i år. Hur Sverige bör hantera framtidens utmaningar som klimatomställning och en ökad internationell konkurrens? Genom samverkan, internationalisering och innovation såklart.

”Det finns en stor investeringspotential i att de konkreta erbjudanden som baseras på inkubatorer, science parks, forskningsinstitut och lärosäten kommuniceras tydligare till prioriterade målgrupper! Detta måste sedan följas upp av ett samlat säljarbete och, viktigast, mötas av en konkret mottagarkapacitet som kan realisera investeringsintresset”, säger Magnus Lundin. ”Vår bedömning är också att ett effektivt investeringsfrämjande är en viktig del av ett framgångsrikt exportfrämjande. Det handlar om att skapa affärsorienterade möten mellan säljare och köpare, mellan akademi och näringsliv, samt mellan svenska företag och utländsk marknad".

Swedish Incubators & Science Parks är en ideell förening med 65 medlemmar som med fokus på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag driver regionalt etablerade innovationsmiljöer över hela Sverige.  

”Det blir allt tydligare att attraktionskraft bygger på ekosystem där en rad olika komponenter ingår. Det kan exempelvis handla om forskning, kvalificerade leverantörer, samarbetspartners, kompetent arbetskraft, inspirerande miljöer, affärsutvecklingsstöd, innovationsledning och testmöjligheter”, säger Magnus Lundin. ”När vi nu ska utveckla Sveriges konkurrenskraft är multinationella företag en av de tydligaste målgrupperna och vi ser att de attraheras av innovativa miljöer som kan erbjuda en kritisk massa och en större helhet”.

Följaktligen måste våra innovativa miljöer, själva och i samverkan med andra, skapa och kommunicera ett erbjudande som matchar den efterfrågan, beskriver Magnus Lundin. ”Annars riskerar Sverige att bli bortvalda internationellt”. 

Attraktion och innovation

Magnus Lundin menar att inkubatorer och science parks behöver ges en tydligare roll i genomförandet av det nationella utvecklingsarbetet för att stärka den internationella konkurrenskraften och öka Sveriges attraktionskraft för innovation och investeringar. ”I sammanhanget kan SISP vara både en intermediär nationellt – regionalt men också en kunskapspartner baserat på våra medlemmars operativa erfarenheter från upp till 30 års verksamhet”.

Tillsammans har Swedish Incubators & Science Parks medlemmar ungefär 5000 bolag med 72 000 sysselsatta. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

”Det finns ett stort engagemang för export respektive investeringsfrämjande i dagens Sverige och en ännu större potential i att hitta synergier här. Då handlar det om att i högre grad nyttja de regionalt etablerade innovationsmiljöerna i såväl erbjudande som faktisk mottagarkapacitet”, säger Magnus Lundin. 

SISP bedriver erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och övriga aktörer i innovationssystemet samt verkar genom nationell dialog för bästa möjliga förutsättningar för branschen.

”Innovationskraft grundas på hållbara företag med konkurrenskraftiga erbjudanden. Men det är också, ur ett bredare perspektiv, en regions eller ett lands samlade förmåga att nyttiggöra forskning, att innovera inom företag, att göra framgångsrika affärer samt att exportera och attrahera investeringar”, förklarar Magnus Lundin.

 ”Innovationskraft blir därmed en grundförutsättning för och en viktig del av Sveriges attraktionskraft.”

SISP är initiativtagare och huvudarrangör av Sveriges Innovationsriksdag. Årets innovationsriksdag äger som känt rum i Åre – som råkar kunna en hel del om just attraktionskraft.

”Attraktionskraft är i sin grundform målgruppens rådande uppfattning om vad som bidrar till ökade investeringar i Sverige. I detta sammanhang med fokus på kvalificerade kunskapsintensiva och innovativa investeringar som uppdragsforskning och riskkapital till innovativa tillväxtföretag, men också talangfull arbetskraft” förklarar Magnus Lundin. 

Han menar att Sveriges många starka komponenter knutna till den nationella attraktionskraften nu behöver samordnas, kommuniceras och säljas och han ser en tydlig roll för Swedish Incubators & Science Parks i detta. ”SISP är en av de nationella kontaktpunkterna för de regionalt etablerade innovationsmiljöerna och deras erbjudanden,  vilka i sin tur bidrar till den svenska attraktionskraften”.

En mötesplats för samverkan

Magnus Lundin beskriver SISPs analys av dagens innovationssystem och menar att det finns ett tydligt engagemang från såväl akademi som näringsliv, men att Sverige står inför stor internationell konkurrens där andra länder, städer och ekosystem redan arbetar proaktivt på ett motsvarande sätt. Han menar att Sveriges nationella samverkan, inte minst ur ett branschperspektiv, har goda möjligheter att stärkas markant.

”Därför är det glädjande att nästan alla berörda aktörer, från lokalt till nationellt och från akademi till näringsliv till myndigheter, är engagerade och samlade under Sveriges Innovationsriksdag 2016. Jag ser verkligen fram emot att vi tillsammans skall utveckla en relevant och konkret handlingsplan för stärkt svensk attraktionskraft och ökad export”, hälsar Magnus Lundin. 

”Givet dagens och morgondagens utmaningar - för att klara klimatomställning och internationell konkurrens liksom andra aktuella samhällsutmaningar - är detta helt avgörande.”

Forsknings- & innovationspropositionen och vikten av att nyttja innovationsmiljöer

”Attraktionskraft och företags internationalisering är en viktig del och ett resultat av innovationsstödssystemet”, förklarar Magnus Lundin. För att beskriva SISPs syn på årets tema av innovationsriksdagen berättar han om deras remissvar till den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterar under hösten 2016.

”Remissvaret betonar kopplingen mellan samhällets viktiga investeringar i forskning och utbildning liksom hur inkubatorer och science parks är en betydande del av en effektiv samverkan mellan akademi och näringsliv, inte minst genom sin allt tydligare roll för etablerade bolags innovation och utveckling”, säger Magnus Lundin.

Remissvaret poängterar vidare vikten av statlig, marknadskompletterande finansiering och, i den kontexten, också nyttan av en fördjupad relation mellan forskningsinstitut och SISP-medlemmarnas innovationsmiljöer.

 ”Slutligen hänvisar vi tillbaka till vårt förslag om att internationalisera Sveriges innovationssystem, för stärkt attraktionskraft och ökad export”, säger Magnus Lundin, VD på Swedish Incubators & Science Parks.

Läs hela inspelet till regeringens forskningspolitiska proposition från Swedish Incubators & Science Parks

Om Sveriges Innovationsriksdag
Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – För Sveriges Innovationsmiljöer.

2016 års Innovationsriksdag äger rum i Åre den 5-6 april och går under tema Attraktionskraft & Internationalisering. Konferensen är den sjätte i rad.

Läs mer och anmäl dig på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Strategiska medarrangörer

Samarbetspartners

Arrangörer